Asociacija „Kauno moterų linija” yra 4 asociacijų narė:

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias tarnybas, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai. LEPTA įkurta 1996 m. LEPTA misija - kritiniu metu suteikti nemokamą, lengvai prieinamą, anonimišką emocinę paramą, sumažinti žmogaus emocinį skausmą, padėti atlaikyti ir įveikti sunkumus. 2024 metais LEPTA kartu su savo narėmis vykdo projektą "Emocinės pagalbos teikimas telefonu ir susirašinėjant internetu 2024 metais", kurį finansuoja Jaunimo reikalų agentūra.

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) neformalią veiklą pradėjo 2004 metais, vienuolikai Lietuvos moterų organizacijų pasirašius įkūrimo sutartį. LMLO misija - skatinti moterų NVO įsitraukimą į lyčių lygybės politikos formulavimą ir sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje ir Europoje. 2004 metų spalio mėnesį LMLO įstojo į Europos moterų lobistinę organizaciją (European Women‘s Lobby Organization), kuri vienija daugiau nei 2000 moterų organizacijų 31 šalyje. 2014 metais Lietuvos moterų lobistinė organizacija tapo oficialia EWLO nare. LMLO plečia savo veiklą ir siekia įtraukti dar daugiau naujų narių, šiuo metu LMLO vienija 43 organizacijas nares.

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija (LMTĮA) įsteigta 2018 metais, vienija 14 moterų nevyriausybinių organizacijų, atliekančių Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) funkcijas ir teikiančių pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. LMTĮA misija - koordinuotai spręsti smurto lyties pagrindu problemą valstybės ir tarptautiniu lygmeniu, darant įtaką valstybės politikos formavimui, užtikrinant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir siekiant nulinio pakantumo smurtui.

Specializuotos pagalbos tarnybų asociacija (SPTA) įsteigta 2021 metais, vienija 16 nevyriausybinių organizacijų, kurios organizuoja ir teikia pagalbą nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims. SPTA tikslai - garantuoti asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų tiek artimoje aplinkoje, tiek viešoje erdvėje vienodą specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir kokybę, užtikrinti tolygią tinklą sudarančių organizacijų institucinių gebėjimų plėtrą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant formuoti žmogaus teisių ir lyčių lygybės įtvirtinimo politiką.